small normal large

 

 • Rafał Rypina
 • Radny Rady Miejskiej
  w Kętrzynie
Burmistrz negatywnie opiniuje projekt uchwały dot. opiekunów dziennych
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 lutego 2012 07:09

W materiałach, które otrzymałem na najbliższą sesję zamieszczona została opinia Burmistrza dotycząca złożonego przeze mnie 22.12.2011r. projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna. Niestety ku mojemu zdziwieniu opinia ta jest negatywna (poniżej skan opinii).

Zamieszczone w opinii Burmistrza argumenty są dla mnie nie do przyjęcia, tym bardziej że projekt uchwały złożyłem przed sesją budżetową. A argumenty, że powinienem przeprowadzić dogłębną analizę sytuacji są dla mnie dowodem, że Uchwała ta nie może przejść tylko dlatego, że zgłosił ją kto inny niż Burmistrz. Podstawą do takiego odbioru tej sytuacji jest to, że nie przypominam sobie, aby Burmistrz do jakiegokolwiek składanego przez siebie projektu uchwały, składał radnym szczegółową analizę. Ponadto w materiałach pominięto moje uzasadnienie do składanego projektu, dlatego pod opinią zamieszczam jeszcze raz treść projektu uchwały.

 

 

 

Projekt Uchwały
Radnego Rady Miejskiej
Rafała Rypina

 

UCHWAŁA Nr  ........../..............11

Rady Miejskiej w Kętrzynie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

 

w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 43, art. 44 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Miejska w Kętrzynie uchwala, co następuje:

 

§1.

 1. Ustala się maksymalne miesięczne wynagrodzenie dziennego opiekuna w wysokości
  4 zł brutto za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem.
 2. Ustala się opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 1 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki.
 3. Ustala się opłatę za wydłużony, powyżej 8 godzin dziennie, pobyt dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 3 zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki.

 

§2.

Wynagrodzenie przysługuje na podstawie zawartej umowy z uwzględnieniem następujących zasad:

 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w  §1 pkt. 1 ulega podwyższeniu o 50 % w przypadku objęcia opieką dziecka niepełnosprawnego,
 2. Wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie w zależności od liczby dzieci faktycznie objętych opieką w miesiącu poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia  – do 10 dnia następnego miesiąca, a podstawą do obliczenia miesięcznego wynagrodzenia jest dziennik obecności dziecka prowadzony przez opiekuna dziennego, zatwierdzany przez Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu,
 3. Wynagrodzenie nie przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem objętym opieką żłobka lub klubu dziecięcego,
 4. Dzienny opiekun musi obejmować opieką co najmniej 3 dzieci,
 5. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dzieckiem wyłącznie w dni robocze.

 

§3.

Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna na poziomie 7 zł dziennie.

 

§4.

Opłat, o których mowa w §1 i 3 nie wnosi się w przypadku nieobecności dziecka u dziennego opiekuna.

 

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kętrzyn.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie  z dniem  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 43, 44 i 58 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która wprowadza w Rozdziale 4 instytucję dziennego opiekuna nałożony jest na Radę Miejską obowiązek wprowadzenia maksymalnej wysokość wynagrodzenia opiekuna oraz zasady jego ustalania oraz określenia opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i maksymalnych opłat za wyżywienie dziecka.

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniona przez Gminę na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia. Powyższa umowa określa m. in. cel i podmiot umowy, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki dziennego opiekuna, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty, czas na jaki umowa została zawarta. Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności: 1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; 2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; 3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci. Dzienny opiekun przy sprawowaniu opieki nad dziećmi może korzystać z pomocy wolontariuszy. Dziennym opiekunem może być osoba, która daję rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona, wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem, odbyła 160-godzinne szkolenie albo 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielenia dziecku pierwszej pomocy. W celu weryfikacji spełnienia ww. warunków przez dziennego opiekuna może być przeprowadzony przez kierownika ośrodka pomocy społecznej wywiad środowiskowy. Wywiad środowiskowy jest przeprowadzany na zlecenie Burmistrza Miasta Kętrzyn. Dzienny opiekun prowadzący zajęcia z dziećmi, nad którymi sprawuje opiekę współpracuje z rodzicami tych dzieci, szczególnie przez korzystanie z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć oraz prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Burmistrz Miasta Kętrzyn jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w lokalu, do którego posiada tytuł prawny. Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna. Burmistrz Miasta Kętrzyn wybiera dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz prowadzi wykaz dziennych opiekunów, z którymi zawarł umowę.

Powyższa uchwała poszerza ofertę opieki nad dziećmi do lat 3 w naszym mieście i może wpłynąć na uaktywnienie zawodowe osób w wieku powyżej 50 roku życia.

Wejście w życie uchwały będzie generowało koszty dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, dlatego jej wprowadzenie powinno być ujęte w budżecie miasta w roku 2012.


 

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież