small normal large

 

  • Rafał Rypina
  • Radny Rady Miejskiej
    w Kętrzynie
Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Miejskiej
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 grudnia 2012 06:57

Serdecznie zapraszam
na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Kętrzynie,
która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2012 r. (piątek)
o godz. 14:00 w sali Nr 108 Urzędu Miasta w Kętrzynie 
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad - zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

3.1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2013-2016

3.1.1. odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2013-2016 wraz z uzasadnieniem.

3.1.2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały

3.1.3. odczytanie stanowisk klubów radnych

3.1.4. odczytanie opinii stałych komisji Rady Miejskiej

3.1.5. odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji Rady

3.1.6. dyskusja nad poprawkami do Wieloletniej Prognozy Finansowej GMK na lata 2013-2016 i ich głosowanie

3.1.7. głosowanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej GMK na lata 2013-2016.

3.2. uchwalenia budżetu miasta na rok 2013

3.2.1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem

3.2.2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu

3.2.3. odczytanie stanowisk klubów radnych

3.2.4. odczytanie opinii stałych komisji Rady Miejskiej

3.2.5. odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji Rady

3.2.6. dyskusja nad poprawkami do budżetu i ich głosowanie

3.2.7. głosowanie projektu uchwały budżetowej.

3.3. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyna.

3.4. sposobu i zakresu świadczenia usług zagospodarowania oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

3.5. metody ustalania opłat, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

3.6. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

3.7. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.

3.8. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych albo w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

3.9. przebiegu drogi gminnej - ul. Bolesława Prusa

3.10. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady oraz prac między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

8. Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/12 z 29.11.2012r.

9. Zamknięcie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

 

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież