small normal large

 

  • Rafał Rypina
  • Radny Rady Miejskiej
    w Kętrzynie
Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 26 listopada 2012 12:55

Serdecznie zapraszam
na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Kętrzynie,
która odbędzie się w dniu 29 listopada 2012 r. (czwartek)
o godz. 16.00 w sali Nr 108 Urzędu Miasta w Kętrzynie 
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad - zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1. ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich,

3.2. określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na terenie GMK.

3.3. wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Dworcowej 10 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków.

3.4. przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie opracowania ekspertyz, badań, programów i dokumentacji konserwatorskiej.

3.5. uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok.

3.6. współdziałania GMK z innymi jednostkami samorządu terytorialnego prowadzącymi szkoły w zakresie dotyczącym nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego.

3.7. zmiany Statutu Miasta Kętrzyn.

3.8. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie GMK.

3.9. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

3.10. o zmianach w budżecie miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady oraz prac między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Muzeum im.Wojciecha Kętrzyńskiego za okres I półrocza 2012r.

8. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

9. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/12 z 19.10.2012r.

10. Zamknięcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

 

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież