small normal large

 

  • Rafał Rypina
  • Radny Rady Miejskiej
    w Kętrzynie
Zaproszenie na XXX sesję Rady Miejskiej w Kętrzynie Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 31 maja 2012 08:41

Serdecznie zapraszam
na XXX sesję Rady Miejskiej w Kętrzynie,
która odbędzie się w dniu 31 maja 2012 r. (czwartek)
o godz.13.00 sali Nr 108 Urzędu Miasta w Kętrzynie 
z następującym porządkiem obrad:

 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad - zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

 

3.1. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

3.2. zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości dotacji oraz udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

3.3. przebiegu drogi gminnej - ul. Królowej Jadwigi.

3.4. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn w roku 2012.

3.5. przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kętrzyn w latach 2012-2016.

3.6. przyjęcia przez GMK do wykonywania w roku 2012 zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

3.7. o zmianie składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.8. o zmianie składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.9. zbycia udziałów i wystąpienia Gminy Miejskiej Kętrzyn z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

3.10. o zmianach w budżecie Miasta.

4. Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w Kętrzynie za 2011r.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady oraz prac między sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakresie gospodarki finansowej w roku 2010.

9. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

10. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/12 z 19.04.2012r.

11 Zamknięcie XXX sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

 


 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież